Privaatsus ja andmetöötlus

See teatis tehakse teile kättesaadavaks – samuti vastavalt artiklile. Euroopa määruse 2016/679 isikuandmete kaitse kohta (“määrus” või “GDPR”) ja seadusandlik dekreet artikkel 13. 30.06.2003 n. 196 (“Privaatsuskoodeks”) ning hilisemad muudatused ja täiendused – E-taras di Pizzolitto L., registrijärgne asukoht Pulsanos (TA), Cavour n.55 kaudu, kui teie isikuandmete vastutav töötleja. Käesoleva poliitika eesmärk on teavitada kasutajat teda puudutavate isikuandmete töötlemise viisidest.

Töödeldud andmete tüüp

Veebisait pakub informatiivset ja mõnikord interaktiivset sisu. Seetõttu saab E-taras veebilehte sirvides hankida külastaja kohta teavet järgmistel viisidel:

Navigeerimisandmed

Selle veebisaidi käitamiseks kasutatavad arvutisüsteemid ja tarkvaraprotseduurid omandavad oma tavapärase töö käigus teatud isikuandmeid, mille edastamine on seotud Interneti-sideprotokollide kasutamisega. Sellesse andmekategooriasse kuuluvad: IP-aadressid, kasutatava brauseri tüüp, operatsioonisüsteem, nende veebisaitide domeeninimi ja aadressid, millelt juurdepääs tehti, teave kasutajate külastatud lehtede kohta saidil, juurdepääsuaeg, veebilehel kulutatud aeg. üks leht, sisemine teeanalüüs ja muud parameetrid, mis on seotud operatsioonisüsteemi ja kasutaja IT-keskkonnaga.

Täiendavad andmekategooriad

Need on kõik isikuandmed, mille külastaja on saidi kaudu edastanud, näiteks:

 • Ostutellimuse esitamise vormi täitmisega;
 • Täites vormi, mille kaudu taotleda teavet pakutavate teenuste kohta ja/või kontaktitaotlust;
 • Täites vormi, mille kaudu taotleda esitatud tellimusega seotud kaupade tagastamist või vahetamist;
 • Teabe taotlemiseks kirjutades meie saidil märgitud e-posti aadressidele;
 • Juurdepääsuga reserveeritud alale ja/või teenusele;
 • Täites vormi oma elulookirjelduse esitamiseks;
 • Täites vormi meie uudiskirja ja turundusteadete saamiseks;
 • Vastuste andmiseks tugi-/vestlusvormi kaudu;
 • Täites vormi mõnele E-tarase algatusele (nt üritustele) registreerumiseks.

Töötlemise eesmärk

Esitatavaid andmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

 • Pakkuda kasutaja poolt soovitud kaupa, hallata kasutaja sõlmitud lepinguid, täita sellega seotud haldus-, raamatupidamis-, fiskaal- ja juriidilisi kohustusi, samuti töödelda kasutaja poolt edastatud päringuid. Nendel eesmärkidel teostatav töötlemine on vajalik lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks ega vaja huvitatud isiku konkreetset nõusolekut.
 • Tuvastage meie platvormide, pakutavate toodete ja teenuste kasutamise kogemus ning tagage veebilehtede ja nende sisu korrektne toimimine. Nendel eesmärkidel teostatav töötlemine põhineb Andmetöötleja õigustatud huvil.
 • Omaniku huvides reklaamide ja/või pakkumistega seotud kommertsteate saatmine; nendel eesmärkidel teostatav töötlemine toimub kasutaja antud konkreetsel nõusolekul.
 • Jälgige korraldatud üritustel osalemist.

Isikuandmete jagamine ja edastamine

E-tarase kogutud andmeid jagatakse ainult ülalnimetatud eesmärkidel; me ei jaga ega edasta teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud käesolevas privaatsuspoliitikas märgitud. Meie tegevuse käigus ja eranditult samadel eesmärkidel, mis on loetletud käesolevas privaatsuspoliitikas, võidakse teie isikuandmeid edastada järgmistele adressaatide kategooriatele:

 • Ettevõtte töötajad;
 • teenusepakkujad (nt IT-süsteemi pakkujad, pilveteenuste pakkujad, andmebaasi pakkujad ja konsultandid);
 • Avalikud haldusasutused juriidilistel eesmärkidel;
 • iga avalik-õiguslik ja/või eraüksus, kellele on vaja edastada teie isikuandmeid seoses ülalnimetatud eesmärkidega.

Andmetöötlejate uuendatud nimekiri on saadaval vastutava töötleja registrijärgses asukohas ja see edastatakse kirjaliku taotluse korral.

Käesolev privaatsuspoliitika kehtib ka andmete edastamisel kolmandatesse riikidesse, kus andmekaitse tase erineb Euroopa Liidu omast: isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele toimub alles pärast teavitamist. ja vajaduse korral pärast teie nõusoleku saamist. Andmete edastamine muudesse riikidesse kui need, mille kohta Euroopa Komisjon on teinud piisavuse otsuse, toimub lepingute alusel, mis kasutavad Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud lepingu tüüptingimusi või muid piisavaid garantiisid kooskõlas kehtivate seadustega.

Isikuandmete kaitse

E-taras di Pizzolitto L. on rakendanud piisavaid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et tagada isikuandmete piisav turvalisuse ja konfidentsiaalsuse tase. Need meetmed võtavad arvesse:

 • tehnoloogia tipptasemel;
 • selle rakendamise kulud;
 • andmete olemus;
 • ravi risk.

Eesmärk on kaitsta neid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise või muutmise, juhusliku kaotsimineku, volitamata avalikustamise või juurdepääsu eest ning muu ebaseadusliku töötlemise eest.

Lisaks teeb E-taras teie isikuandmete haldamisel järgmist.

 • kogub ja töötleb isikuandmeid, mis on piisavad, asjakohased ja mitte ülemäärased, nii nagu ülaltoodud eesmärkide täitmiseks on vaja, ning tagab selliste isikuandmete ajakohasuse ja täpsuse.

Andmete säilitusajad

Ilma et see piiraks teie õigust esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele ja/või nõuda nende kustutamist, säilitab E-taras di Pizzolitto L. teie isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik eesmärgi saavutamiseks, milleks need koguti. ja saadud või juriidiliste või regulatiivsete nõuete täitmiseks.

Kui see periood möödub, eemaldatakse teie isikuandmed ettevõtte E-taras di Pizzolitto L aktiivsetest süsteemidest.

Teie seaduslikud õigused

E-taras di Pizzolitto L. töötlevate isikuandmetega seotud õigused on järgmised:

 • ÕIGUS PARANDUSELE. Teil on võimalik taotleda teid puudutavate või teie poolt meile edastatud isikuandmete parandamist. E-taras di Pizzolitto L. teeb mõistlikke jõupingutusi tagamaks, et tema valduses olevad isikuandmed oleksid täpsed, täielikud, ajakohastatud ja asjakohased, tuginedes kõige värskemale kättesaadavale teabele;
 • PIIRANGUÕIGUS. Teil on võimalik saada oma isikuandmete töötlemist piirata, kui: - Te vaidlustate oma isikuandmete õigsuse perioodil, mil E-taras di Pizzolitto L. peab nende õigsust kontrollima; - töötlemine on ebaseaduslik ja te taotlete oma isikuandmete töötlemise piiramist või kustutamist; - E-taras di Pizzolitto L. ei pea enam teie isikuandmeid säilitama, vaid - - - Te vajate seda oma õiguste väljaselgitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks kohtus või - Olete töötlemisele vastu, samal ajal kui E-taras di Pizzolitto L. kontrollib, kas selle õigustatud põhjused on teie omadest ülimuslikud.
 • JUURDEPÄÄSUÕIGUS. Võite küsida E-taras di Pizzolitto L.-lt teavet teie kohta salvestatud isikuandmete kohta, sealhulgas teavet selle kohta, milliseid isikuandmete kategooriaid E-taras di Pizzolitto L. omab või kontrollib, mis eesmärgil neid kasutatakse, kus neid koguti. (kui mitte otse teie) ja kellele need on edastatud;
 • ÕIGUS KAASASKANDMISELE. Pärast teie taotlust edastab E-taras di Pizzolitto L. teie isikuandmed teisele andmetöötlejale, kui see on tehniliselt võimalik, eeldusel, et töötlemine põhineb teie nõusolekul või on vajalik lepingu täitmiseks;
 • TÜHISTAMISE ÕIGUS. E-taras di Pizzolitto L.-lt saate taotleda oma isikuandmete tühistamist, kui: - isikuandmed ei ole enam vajalikud eesmärkidel, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi; - Teil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete edasisele töötlemisele ja kasutada seda vastuväidete esitamise õigust; - Isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult. Välja arvatud juhul, kui töötlemine on vajalik juriidilistest kohustustest, seadusest tulenevalt või juriidiliste nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.
 • VASTUSÕIGUS. Saate igal ajal oma isikuandmete töötlemisele vastuväiteid esitada tingimusel, et töötlemine ei põhine teie nõusolekul, vaid ettevõtte NENCINI SPORT S.p.A. õigustatud huvidel. või kolmandad isikud. Sellistel juhtudel ei säilita E-taras di Pizzolitto L. enam teie isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui on võimalik tõendada kaalukaid ja õigustatud põhjuseid, valdavat huvi töötlemise või hindamise vastu või kohtunikukoha õiguse teostamist või kaitsmist. Kui esitate töötlemisele vastuväite, täpsustage, kas kavatsete oma isikuandmed kustutada või nende töötlemist piirata;
 • KAEBUSE ESITAMISE ÕIGUS. Kehtiva eraelu puutumatuse seaduse oletatava rikkumise korral võite esitada kaebuse oma riigi või selle koha pädevatele asutustele, kus väidetav rikkumine aset leidis.

Selle privaatsuseeskirjade muudatused

Kõikidest tulevastest muudatustest või täiendustest isikuandmete töötlemisel, nagu on kirjeldatud käesolevas privaatsuspoliitikas, teavitatakse tavapäraste E-taras di Pizzolitto L. kasutatavate suhtluskanalite kaudu (näiteks e-posti või saidi kaudu).

Andmevastutav töötleja ja andmekaitseametnik

Artiklites nimetatud õiguste teostamiseks. 15 jj. GDPR-i kohaselt võite võtta ühendust andmetöötlejaga E-taras di Pizzolitto Luciano, mille registrijärgne asukoht on Pulsano (TA), Cavouri, n.55 kaudu, saates meili aadressile privacy@etarastore.it. Isikuandmete kaitse ametnikuga saab ühendust võtta e-posti aadressil dpo@etarastore.it.

Avastage meie rahvusvaheline võrgustik

Saadame 28 riiki, üle 200 000 toote. Olge kursis, tellige uudiskiri.

Array